Hoppa till innehåll

Villkor


1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal om försäljning eller tillhandahållande av varor eller tjänster av ALFASOFT AB., ett företag registrerat i Sverige (Företagsnummer 556343-4827) vars registrerade office finns på Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg, Sverige (”ALFASOFT”) med undantag för andra villkor.
1.2 Inget tillägg till, eller någon ändring eller avsägelse av, dessa allmänna villkor, inte heller några villkor eller villkor som erbjuds av kunden eller tryckt på kundens inköpsorder ska ha någon rättslig verkan såvida det inte uttryckligen har överenskommits skriftligen på uppdrag av ALFASOFT av en vederbörligen auktoriserad anställd på ALFASOFT.
1.3 En hänvisning i dessa allmänna villkor till en bestämmelse i en stadga ska tolkas som en hänvisning till den bestämmelsen som ändrad, omarbetad eller förlängd vid relevant tidpunkt.
1.4 Rubrikerna i dessa allmänna villkor är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte påverka deras tolkning.
1.5 Alla typografiska eller andra fel eller utelämnanden i någon försäljningslitteratur, offert, prislista, godkännande av erbjudande, faktura eller annan handling eller information som utfärdats av ALFASOFT ska vara föremål för rättelse utan något ansvar från ALFASOFTs sida.
1.6 Hänvisning till dagar, veckor eller månader är en hänvisning till kalenderdagar, veckor eller månader om inte sammanhanget anger annat.
1.7 "Arbetsdagar" betyder måndag till fredag ​​och utesluter helgdagar i England och Wales.
1.8 "Normala öppettider" betyder 9 till 5 på en arbetsdag.

KONTRAKTENS UTFÖRANDE
2.1. ALFASOFT kommer att sträva efter att uppfylla kundens krav omgående, men inget ansvar kan accepteras för underlåtenhet att leverera inom annonserade tider.
2.2 Tillåt upp till 28 dagar för leverans.
2.3 ALFASOFT förbehåller sig rätten att göra alla ändringar, vare sig de är tekniska eller på annat sätt i specifikationen av produkterna eller tjänsterna som krävs för att överensstämma med tillämpliga lagstadgade eller EU-krav eller, där produkterna eller tjänsterna ska levereras enligt kundens specifikation eller som ALFASOFT anser efter eget gottfinnande vara nödvändigt, vilket inte väsentligt påverkar deras kvalitet eller prestanda.

PRIS
3.1 Produkterna kommer att faktureras till de priser som gäller vid leveranstillfället.
3.2 Förutom när en offert uttrycks vara baserat på ett fast pris för en specifik period, kan ALFASOFT variera priset för att återspegla eventuella variationer i kostnader före leverans, inklusive utan begränsning eventuella valutafluktuationer, ändring av tullar, ökningar i kostnader för arbete, material eller tillverkningskostnader eller förseningar orsakade av kundens instruktioner eller underlåtenhet att ge ALFASOFT adekvat information eller instruktioner.
3.3 Priset does inkluderar inte moms som kommer att debiteras enligt den skattesats som gäller vid leveranstillfället, förutom där skriftligt bevis på momsbefrielse tillhandahålls vid beställningstillfället.

BETALNING
4.1 Kreditkontofakturor förfaller och ska betalas i pund sterling 30 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. Tiden för betalning av fakturan ska vara det väsentliga i avtalet.
4.2 ALFASOFT bör omedelbart meddelas om eventuella fel på en faktura.
4.3 Om någon betalning är försenad kan ALFASOFT stoppa leveransen av produkter eller tillhandahållande av tjänster till Kunden och betalning ska omedelbart förfalla för alla produkter och tjänster som tillhandahålls.

ÖVERFÖRING AV EGENDOM OCH RISK I SÅLDA PRODUKTER
5.1 Produkter som säljs förblir ALFASOFTs egendom tills hela priset har betalats.
5.2 Till dess att egendomen i produkterna övergår till Kunden ska Kunden inneha Produkterna som ALFASOFTs förtroendeombud och borgmästare och hålla produkterna åtskilda från Kundens och tredje parts produkter samt hålla produkterna förvarade och skyddade på rätt sätt och försäkrad och identifierad som egendom av ALFASOFT men kunden kan sälja vidare eller använda produkterna i sin ordinarie verksamhet.
5.3 När det gäller produkter som efter leverans inte kan särskiljas från eller blandas med andra varor, ska sådana varor i kundens eller dess ombud slutgiltigt anses vara eller innefatta produkter som tillhör ALFASOFT i kraft av sub -klausul 5.1 ovan och ALFASOFT ska ha rätt att efter eget gottfinnande nominera vilken del av sådana varor som är dess egendom och att återta densamma när som helst innan egendomen har övergått till kunden i enlighet med villkor 5.1.
5.4 Till dess att egendomen i produkterna övergår till Kunden och under förutsättning att produkterna fortfarande existerar (med förbehåll för punkt 5.3) och inte har sålts, kan ALFASOFT när som helst kräva att Kunden levererar produkterna till ALFASOFT och , om kunden underlåter att göra det omedelbart, kan ALFASOFT under normala öppettider gå in i kundens eller tredje parts lokaler (i fallet med en tredje part som agerar som agent för kunden) där produkterna lagras och återtas produkterna.
5.5 Kunden har inte rätt att pantsätta eller på något sätt debitera som säkerhet för eventuella skulder för produkter som förblir ALFASOFTs egendom men om Kunden doeDärför ska alla pengar som kunden är skyldig ALFASOFT (utan att begränsa någon annan rätt eller gottgörelse från ALFASOFT) omedelbart förfalla till betalning.
5.6 Risken i produkter övergår till Kunden vid leverans eller om Kunden felaktigt underlåter att ta emot produkterna, vid den tidpunkt då ALFASOFT har erbjudit leverans av produkterna.

LEVERANS OCH FÖRVARING
6.1 ALFASOFT förbehåller sig rätten att ta betalt för leverans.
6.2 Om full leverans inte kan ske till den överenskomna avlämningsplatsen eller leveransadressen på grund av kundens handling eller underlåtenhet, kan ALFASOFT dessutom ta betalt för misslyckade resor eller delleveranser.
6.3 Om Kunden inte accepterar leverans har ALFASOFT rätt att:
6.3.1 vidta åtgärder för lagring av produkter och att debitera Kunden i enlighet med detta och Kunden ansvarar för risken för förlust av eller skada på produkterna och för att betala kontraktspriset som om produkterna hade levererats; eller
6.3.2 sälja produkterna till bästa pris som lätt kan erhållas och (efter avdrag för alla lagrings-, försäkrings- och försäljningskostnader) debitera Kunden för eventuella underskott under det överenskomna priset.

BRIST, FÖRLUST ELLER SKADA I TRANSITERING
7.1 Kunden ska omedelbart rapportera till ALFASOFT (och till transportören om inte ALFASOFT) varje brist eller förlust av eller skada på produkter under transport. Skadade produkter och förpackningar måste förvaras för inspektion av ALFASOFT i minst 90 dagar.
7.2 ALFASOFT ansvarar inte för brist, förlust, skada eller avvikelse såvida inte anmälan (skriftligt bekräftad) mottagits av ALFASOFT inom 3 arbetsdagar efter leverans i händelse av brist, skada eller avvikelse eller inom 13 arbetsdagar från dagen för leverans. leverans meddelas Kunden vid total utebliven leverans.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER, KATALOGER, etc.
8.1 Alla beskrivningar, tekniska specifikationer, ritningar, illustrationer som ges i kataloger eller annan litteratur som utfärdats av ALFASOFT medan de ges i god tro ska inte utgöra en del av kontraktet såvida de inte specifikt ingår i det och ALFASOFT tar inget ansvar för mindre ändringar.
8.2 ALFASOFT eller i tillämpliga fall licensgivaren eller leverantören till ALFASOFT äger alla immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, mönster, varumärken, patent och alla andra immateriella rättigheter som är relaterade till produkterna eller tjänsterna som tillhandahålls av ALFASOFT och oavsett om de är registrerade och befintliga i någon del av världen som avtar i specifikationerna, data och andra dokument som hänför sig till dessa.

HANDELSHEMLIGHETER OCH INDUSTRIELL EGENDOM
9.1 All know-how, teknisk information eller information som hänför sig till ALFASOFTs immateriella rättigheter (och i tillämpliga fall licensgivaren eller leverantören till ALFASOFT) eller dokument som tillhandahålls när som helst av ALFASOFT till kunden i samband med avtalet eller tidigare associerade försök ska behandlas som konfidentiell av kunden, dess anställda och agenter och får inte användas för något annat ändamål än för syftet med avtalet eller reproduceras eller avslöjas för någon tredje part utan ALFASOFTs skriftliga medgivande i förväg, såvida inte och tills det är allmänt känt eller kommer i Kundens besittning från en tredje part annat än i strid med skyldigheterna från sådan tredje part eller där avslöjande krävs enligt lag.
9.2 ALFASOFTs eller i förekommande fall dess licensgivares eller leverantörs varumärken, namn och andra immateriella rättigheter eller sådana immateriella rättigheter som enligt ALFASOFTs rimliga uppfattning liknar ALFASOFTs eller i tillämpliga fall dess licensgivares eller leverantörs immateriella rättigheter får inte användas på annat sätt än som tillämpas av ALFASOFT på produkter som tillhandahålls av det.

LADNING, LADNING, INSTALLATION OCH IDRIFTSÄTTNING PÅ PLATS
10.1 Om avtalet omfattar transport till plats, eller inspektion eller driftsättning av ALFASOFT på plats, ska kunden kostnadsfritt tillhandahålla adekvat och säker tillgång och faciliteter till ALFASOFT, dess anställda och underleverantörer.
10.2 Varje person som arbetar på plats i samband med kontraktet (förutom en anställd eller underleverantör till ALFASOFT) ska anses vara en anställd eller agent för kunden.

GARANTI
11.1 ALFASOFT åtar sig att reparera eller, efter eget gottfinnande, ersätta produkter som inte fungerar (med undantag för rimligt slitage) inom 12 månader efter det att risken i produkterna övergått till Kunden i enlighet med dessa allmänna villkor, förutsatt att sådant fel har inträffat under normala förhållanden och med förbehåll för korrekt lagring, användning och underhåll av de relevanta produkterna av kunden förutsatt att:
(i) Kunden informerar ALFASOFT omedelbart med information om eventuella påstådda defekter eller felfunktioner;
(ii) Kunden ger ALFASOFT eller dess agenter möjlighet att inspektera på plats eller på distans och, om ALFASOFT begär det, returneras produkterna omgående frakt som ska betalas av Kunden (och fraktuppgifter meddelas skriftligen till ALFASOFT i förväg) ;
(iii) produkterna inte har reparerats eller modifierats av någon annan än ALFASOFT eller dess agenter; och
(iv) produkterna har installerats i enlighet med ALFASOFTs rekommendationer.
11.2 Om produkter visar sig vara defekta åtar sig ALFASOFT att återbetala kundens rimliga utgifter i Storbritannien för att returnera sådana produkter till ALFASOFT eller till ALFASOFTs beställning.
11.3 ALFASOFT kan efter eget val välja att återbetala eller avstå från kontraktspriset och ta tillbaka de levererade produkterna eller den tillhandahållna utrustningen i full tillfredsställelse av alla ansvar eller skyldigheter enligt underklausulerna 11.1. och 11.2. ovan.
11.4 Om installationsrekommendationer inte medföljer produkterna, eller inte tidigare har levererats av ALFASOFT, är det Kundens skyldighet att begära dessa från ALFASOFT inom 7 dagar från leveransdatumet av produkterna till Kunden. Underlåtenhet att göra en sådan begäran, eller underlåtenhet att följa ALFASOFTs installationsrekommendationer, ska befria ALFASOFT från allt ansvar för förlust eller skada på produkter som direkt eller indirekt kan hänföras till felaktig installation.

RETURER
12.1 Du har rätt att ångra ditt köp av en vara inom fjorton arbetsdagar från det datum då varan levererats till dig, med undantag för att inga återbetalningar är tillgängliga för digitalt innehåll efter att det har laddats ner. Alla andra föremål måste förseglas och förbli kompletta.
12.2 En Alfasoft-representant måste godkänna alla returer och de kommer att behöva känna till orsaken till returen, produkten och serienummer (om några) som återbetalningen gäller och (om relevant) DIBS kredit-/betalkortsreferens. Du kan kontakta oss via e-post till info@alfasoft.com eller per telefon till din lokala Alfasoft office. Om vi ​​godkänner returen kommer du att få ett returnummer. Alla varor ska returneras på ett säkert sätt till din lokala Alfasoft office adress. Vänligen packa varan säkert och skriv returnumret på utsidan av paketet. Skicka den till oss med följesedeln så att vi får den inom sju arbetsdagar efter att du har utfärdat ett returnummer.

REPRESENTATIONER, RÅD OCH UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR
13.1 Parternas rättigheter, skyldigheter och skyldigheter under dessa villkor ska ersätta alla garantier eller villkor som följer av sedvanelag eller lag i ett kontrakt för försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster och alla sådana garantier eller villkor är undantagna från så långt som lagen tillåter.
13.2 Ingen garanti ges för att produkter eller tjänster är lämpliga eller tillräckliga för något specifikt ändamål såvida inte ett sådant syfte är definierat i avtalet och uttryckligen godkänt av ALFASOFT skriftligen.
13.3 Alla råd som ges eller representationer från ALFASOFT, dess anställda eller agenter ges eller görs utan ansvar eller på annat sätt, förutom om ALFASOFT skriftligen samtycker till att tillhandahålla teknisk rådgivning i utbyte mot en specifik avgift, i vilket fall ALFASOFTs, dess anställdas ansvar och ombud ska begränsas till beloppet av den avgift som erhålls för sådan rådgivning.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR
14.1 ALFASOFT ska under inga omständigheter hållas ansvarigt i kontrakt eller på annat sätt för någon förlust, skada, kostnad eller skada som helst (förutom personskada eller dödsfall som uppstår till följd av ALFASOFTs försumlighet av dess anställda eller agenter, vilket ansvar inte utesluts härmed) inklusive förlust av data, utebliven vinst, kontrakt eller goodwill, förlust av förväntade besparingar eller annan speciell, indirekt eller följdförlust eller på annat sätt som härrör från eller i samband med leverans, installation, användning eller fel på eller defekt i produkterna. Med undantag för anspråk på personskada eller dödsfall till följd av ALFASOFTs försumlighet, ska ALFASOFTs ansvar begränsas till värdet av de produkter som kravet avser oavsett om sådana skador rimligen var förutsebara eller faktiskt förutsedda.

KUNDERSÄTTNING
15.1 Kunden ska omedelbart på begäran gottgöra och hålla ALFASOFT och dess anställda skadeslösa från och mot alla anspråk som riktas mot, eller alla förluster, kostnader, skador, skador eller kostnader som ALFASOFT eller dess anställda eller agenter lidit:-
(i) hur som helst som uppstår på kundens webbplats eller på någon plats till vilken leverans sker eller där tjänster tillhandahålls på kundens begäran; eller
(ii) orsakat av eller bidragit till av försumlighet av kunden, dess anställda eller andra personer som kunden är ansvarig för; eller
(iii) som härrör från kundens brott mot eller kundens ansvar enligt kontraktet eller dessa villkor; utom i alla fall i den utsträckning som direkt orsakats av försummelse från ALFASOFT, dess anställda eller agenter.
15.2 Om ALFASOFT på begäran av (eller genom avtal med) kunden samtycker till att tillhandahålla produkter eller tjänster till någon person som inte är part i avtalet, ska kunden säkerställa att sådan person samtycker till att vara bunden av dessa villkor som om en part i avtalet, och kunden ska omedelbart på begäran hålla ALFASOFT skadeslös från och mot eventuella konsekvenser av att kunden inte gör det, inklusive alla anspråk från en sådan person som han inte kunde göra om en part i avtalet.

BEGRÄNSNINGAR PÅ EXPORT OCH FÖRSÄLJNING
16.1 ALFASOFTs samtycke (som inte kommer att undanhållas på ett orimligt sätt) måste erhållas innan varor erbjuds för återförsäljning utanför Storbritannien.

LAGSTADÄRAD SKYLDIGHETER OCH SAMTYCKEN
17.1 Kunden är ansvarig för att inhämta nödvändiga samtycken och för att följa alla skyldigheter enligt lag, lag eller lokal förordning i samband med levererade produkter, utrustning som tillhandahålls till Kunden eller arbete som utförs på Kundens webbplats.
17.2 Kundens uppmärksamhet uppmärksammas på det faktum att lagstadgade föreskrifter och erkända regler för säker praxis kan omfatta lagring, hantering, transport och användning av produkter som tillhandahålls av ALFASOFT.

UPPHÖRANDE AV LEVERING OCH ÅTERTAGANDE AV ALFASOFT EGENDOM
18.1 ALFASOFT kan avbryta leveransen av varor eller tjänster eller, efter eget val, omedelbart säga upp detta avtal med meddelande till kunden utan att det påverkar eventuella intjänade rättigheter för någondera parten om:
18.1.1 Kunden gör en frivillig överenskommelse med sina borgenärer eller (är en individ eller ett företag) går i konkurs eller (som ett företag) blir föremål för ett förvaltningsbeslut eller går i likvidation (annat än i syfte att sammanslagning eller rekonstruktion som inte involverar insolvens); eller
18.1.2 en lastare tar i besittning, eller en mottagare utses, över någon av Kundens egendom eller tillgångar; eller
18.1.3 Kunden upplever någon procedur eller händelse som liknar de som specificeras i punkterna 17.1.1 och 18.1.2 enligt lagarna i någon jurisdiktion; eller
18.1.4 Kunden upphör, eller hotar att upphöra, att bedriva verksamhet; eller
18.1.5 ALFASOFT förstår rimligen att någon av händelserna som nämns ovan är på väg att inträffa i förhållande till Kunden och meddelar Kunden om detta; eller
18.1.6 om kunden begår något väsentligt brott mot någon bestämmelse i avtalet eller dessa villkor.

FORCE MAJEURE
19.1 Ingen av parterna ska hållas ansvarig för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet om sådant underlåtenhet beror på strejk, lockout, arbetskonflikt, haveri av anläggning, transport eller utrustning eller, oavsett om det är av samma karaktär som ovanstående. , till varje händelse eller omständigheter utanför en parts rimliga kontroll ("Händelse av Force Majeure"). Om en händelse av Force Majeure fortgår under en sammanhängande period av mer än [6 månader] kan endera parten säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.
19.2 Eventuella kostnader som uppstår till följd av en sådan försening ska bäras av den part som drabbas av detsamma.
19.3 Båda parter ska göra alla rimliga ansträngningar för att mildra effekterna av eventuella Force Majeure-händelser och för att återuppta sina skyldigheter enligt kontraktet så snart som rimligen är möjligt.

ALLMÄN
20.1 ALFASOFT har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta till ett dotterbolag till ALFASOFT eller till ALFASOFTs holdingbolag tills vidare.
20.2 Inget avstående från ALFASOFT av något brott mot detta avtal från kundens sida ska betraktas som ett avstående från något efterföljande brott mot samma eller någon annan bestämmelse. Inget tålamod, dröjsmål eller överseende från ALFASOFTs sida med att upprätthålla bestämmelserna i kontraktet ska påverka eller begränsa ALFASOFTs rättigheter och inte heller ska något avstående från dess rättigheter fungera som ett avstående från något efterföljande överträdelse och ingen rättighet, makt eller gottgörelse häri tilldelas eller förbehålls för ALFASOFT är exklusivt för alla andra rättigheter, befogenheter eller gottgörelser som är tillgängliga för ALFASOFT och var och en av sådana rättigheter, befogenheter eller gottgörelser ska vara kumulativa.
20.3 Alla meddelanden nedan ska vara skriftliga och i varje fall adresserade till den senaste adressen eller faxnumret som meddelats den andra parten. Varje sådant meddelande kan levereras personligen, genom förstklassigt förbetalt brev eller faxöverföring och ska anses ha lämnats vederbörligen:
20.3.1 när det levereras, om det levereras för hand med bud eller annat bud (inklusive rekommenderat brev); eller
20.3.2 när den skickas, om den skickas med fax under normal arbetstid på en arbetsdag (och om den skickas utanför normal arbetstid på en arbetsdag, sedan vid nästa början av normal arbetstid på en arbetsdag) och när en framgångsrik överföring rapport eller returkvitto genereras; eller
20.3.3 48 timmar efter postningsdatumet, om det skickas med förstaklasspost och bevis på postningen, ska vara tillräckligt bevis på vederbörlig leverans.
20.4 Om någon bestämmelse i avtalet av domstol eller annan behörig myndighet anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa helt eller delvis ska giltigheten av de andra bestämmelserna i avtalet och resten av den aktuella bestämmelsen inte påverkas.
20.5 Parterna bekräftar sin avsikt att inte tilldela någon tredje part några rättigheter i kraft av kontraktet och följaktligen kommer Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 inte att gälla för kontraktet.
20.6 Kontraktet ersätter alla tidigare överenskommelser, arrangemang och åtaganden mellan parterna och utgör hela avtalet mellan parterna avseende föremålet för kontraktet. Parterna bekräftar att de inte har ingått avtalet på grundval av någon representation som inte uttryckligen ingår i avtalet. Ingenting i denna klausul ska utesluta eller begränsa ansvar för bedräglig felaktig framställning.
20.7 Kontraktet ska styras av lagarna i England och Wales, och parterna underkastar sig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales